Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.. Viac informácii.

Zásady ochrany osobných údajov ita agentúra s.r.o.

Verzia z 26. júna 2023

Všeobecné nastavenia

Tento dokument (ďalej len zásady ochrany osobných údajov) stanovuje zásady, podľa ktorých ita agentúra s.r.o (ďalej aj ako Itafilm alebo spoločnosť, pričom údaje o spoločnosti sú zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo:  4624/B, adresa kancelárie Čajakova 13, 81105 Bratislava, Slovensko, e-mailová adresa itafilm@itafilm.sk), zhromažďuje, spracúva a uchováva vaše osobné údaje (zákazníka).

Účelom zásad ochrany osobných údajov je chrániť osobné údaje zákazníka pred neoprávneným použitím.

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame nariadenie, zákon o právnej ochrane osobných údajov Slovenskej republiky a ďalšie priamo uplatniteľné právne akty upravujúce ochranu osobných údajov, ako aj podľa pokynov a odporúčaní príslušných orgánov.

Podmienky použité v zásadách ochrany osobných údajov

Osobné údaje - akékoľvek informácie priamo alebo nepriamo súvisiace s fyzickou osobou (dotknutou osobou), ktorej totožnosť je známa alebo ju možno priamo či nepriamo určiť pomocou relevantných údajov.

Zákazník - osoba, ktorá si objednáva, nakupuje alebo využíva naše služby alebo ktorá prejavila úmysel akýmkoľvek spôsobom využiť alebo využiť služby spoločnosti, má v úmysle kúpiť alebo bude nakupovať tovar spoločnosti a/alebo je inak spojená s poskytovanými službami alebo tovarom. spoločnosťou.

Spracovanie – akákoľvek operácia vykonaná s osobnými údajmi (vrátane zhromažďovania, uchovávania, uchovávania, úpravy, prístupu, podávania žiadostí, prenosu atď.).

Prihlasovacie údaje – adresa internetového protokolu (IP) a poskytovateľ internetových služieb používaný na pripojenie zariadenia k internetu, typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma, typ a verzia zásuvného modulu prehliadača, operačný systém a platforma, miesto prihlásenia, kódovanie znakov, jedinečná internetová adresa (URL) a prezerané produkty.

Nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 /EC (General Data Protection Regulation).

Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť pri svojej činnosti dodržiava tieto základné zásady spracúvania osobných údajov:

osobné údaje sa zhromažďujú na konkrétne a legitímne účely; osobné údaje sa spracúvajú presne a spravodlivo; osobné údaje sú spracúvané zákonným spôsobom, t.j. iba za nasledujúcich podmienok: subjekt osobných údajov udeľuje súhlas, napríklad na prijímanie reklamných informácií; je uzavretá alebo splnená zmluva a jedna strana je subjektom osobných údajov; spoločnosť je povinná spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi; osobné údaje musia byť spracúvané na základe oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany, ktorej sa osobné údaje poskytujú a kde nie sú dôležitejšie záujmy dotknutej osoby; osobné údaje sú neustále aktualizované; osobné údaje nie sú uchovávané dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú; osobné údaje spracúvajú len poverení zamestnanci; všetky informácie týkajúce sa spracúvaných osobných údajov sú dôverné.

Typy zhromažďovaných informácií

V závislosti od charakteru ponúkaného tovaru/služieb môže spoločnosť zhromažďovať nasledujúce údaje týkajúce sa zákazníkov:

základné údaje o zákazníkovi: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, kópia a údaje dokladu totožnosti (ak sú poskytnuté), telefónne číslo, e-mailová adresa; informácie o tovare/službách ponúkaných/kupovaných zákazníkom: údaje o vybraných službách/službách a dobe ich využívania, údaje o hodnotení kvality tovaru/služby, informácie o vrátení tovaru, záručný servis, atď. údaje o posúdení rizika platobnej neschopnosti klienta; informácie o platbách za tovar/služby: údaje o faktúrach predložených objednávateľovi, údaje o platbách uskutočnených objednávateľom alebo inými osobami, informácie o riadení dlhu (vrátane prenosu údajov tretím stranám); informácie o súhlase klienta s priamym marketingom: informácie o súhlase/odmietnutí klienta prijímať reklamné informácie (novinky, programové ponuky, inzeráty a pod.), zúčastňovať sa prieskumov, využívať jeho údaje, odovzdávať údaje klienta tretím stranám, ako aj ako jeho súhlas na posúdenie rizika platobnej neschopnosti; informácie o komunikácii a službách zákazníkom: informácie o prehliadaní webových stránok a samoobslužných webových stránok (zbierané pomocou súborov cookie a podobných technológií); údaje o telefonických hovoroch so zástupcami spoločnosti, korešpondencii so spoločnosťou (prostredníctvom samoobsluhy, e-mailu, aplikácií a pod.), dopytoch zákazníkov a odpovediach spoločnosti na adresované otázky; ďalšie údaje: informácie týkajúce sa výhercov cien, účastníkov prieskumu, odberateľov newslettera.

Účely spracovania údajov

Spoločnosť využíva zhromaždené údaje na to, aby vám poskytovala služby / tovar a asistenciu, aby vám posielala upozornenia, ponuky a informácie o akciách, chránila svoje práva a záujmy, ako aj záujmy tretích strán a dodržiavala platné zákony.

Účely spracovania informácií:

uzatvorenie zmluvy (o predaji tovaru / poskytovaní služieb), zabezpečenie kvality, zákaznícky servis a poskytovanie informácií; priamy marketing a všeobecné informácie o nových produktoch a službách (pokiaľ sa neodhlásite z prijímania takýchto oznámení); účtovníctvo; zákonné povinnosti, ako je správa a vymáhanie pohľadávok; spravovanie a zlepšovanie webovej stránky Spoločnosti, zabezpečenie toho, aby bola bezpečná a aby sa obsah na vašom zariadení doručoval najefektívnejším spôsobom; plnenie zákonných povinností stanovených legislatívou; iné účely, na ktoré má spoločnosť právo spracúvať Vaše osobné údaje s Vaším súhlasom, ak je spracúvanie údajov nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti alebo ak je spoločnosť povinná spracúvať údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje môžeme spracúvať aj na iné účely, ak máme súhlas dotknutej osoby alebo právo spracúvať údaje na základe oprávnených záujmov.

 Metódy zberu údajov

Na zhromažďovanie informácií o vás používame nasledujúce metódy:

keď sami poskytnete spoločnosti informácie (napríklad vyplnením žiadostí spoločnosti, zmlúv a/alebo iných dokumentov (aj prostredníctvom našich partnerov), elektronicky na našej webovej stránke, e-mailom, telefonicky, počas živých videorozhovorov a pomocou iných prostriedkov komunikácia); ak získame vaše údaje od tretích strán, s ktorými spolupracujeme (napr. partneri, vládne agentúry atď.).

Trvanie spracovania údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie a realizáciu účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, s prihliadnutím na povahu ponúkaného tovaru/služieb a zmlúv uzatvorených so zákazníkom, pokiaľ platné predpisy neustanovujú alebo neumožňujú a požadovať dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov (napr. povinné lehoty na uchovávanie dokladov, dátum exspirácie a pod.).

Prenos údajov

Na dosiahnutie cieľov stanovených v zásadách ochrany osobných údajov môže spoločnosť preniesť vaše údaje nasledujúcim príjemcom:

spracovatelia údajov, ktorí poskytujú služby a spracúvajú vaše údaje v mene spoločnosti, v záujme a podľa pokynov (napr. poskytovatelia IT služieb, audítori, konzultanti a pod.). Spracovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje len podľa jasne definovaných pokynov a zaväzujú sa pri spracúvaní osobných údajov získaných od spoločnosti zabezpečiť primerané organizačné a technické záruky, mlčanlivosť a bezpečnostné opatrenia, ktoré sú presnejšie popísané v zmluvách o spracúvaní údajov uzatvorených medzi spoločnosťou a jeho subdodávateľov; subjekty zaoberajúce sa správou databázy pohľadávok a dlžníkov. Údaje sú poskytované len v rozsahu a za podmienok povolených legislatívou; Subjekty oprávnené dostávať informácie v súlade s právnymi požiadavkami (napr. súdy, orgány štátnej správy a samosprávy a pod.), len v rozsahu nevyhnutnom na riadnu implementáciu platnej legislatívy; spoločnosti skupiny ACME, ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho poskytovania služieb; Iné tretie strany z iných oprávnených dôvodov alebo s vaším súhlasom, ktorý možno získať od prípadu k prípadu.

Spracovatelia údajov, ktorým spoločnosť prenáša vaše osobné údaje, môžu mať sídlo mimo Litovskej republiky, Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Údaje budú takýmto spracovateľom odovzdané len vtedy, ak to povoľuje zákon a len po prijatí všetkých potrebných opatrení na zabezpečenie ochrany vášho súkromia.

Aké sú vaše práva?

Zákazník má nasledujúce práva:

kontaktovať nás a prediskutovať otázky súvisiace so spracovaním osobných údajov spoločnosti; získať od spoločnosti potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvané a ak sa takéto osobné údaje spracúvajú, má právo zoznámiť sa so spracúvanými osobnými údajmi a s nimi súvisiacimi informáciami; získať ním poskytnuté osobné údaje, ktoré sú spracúvané s jeho súhlasom alebo na základe plnenia zmluvy, v písomnej forme alebo v bežne používanej elektronickej podobe, a ak je to možné, požadovať prenos týchto údajov inej službe poskytovateľ; požadovať opravu vašich osobných údajov, ak sú údaje nepresné alebo úplné neúplné; požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a spracúvajú s jeho súhlasom ako klienta spoločnosti, ak klient svoj súhlas odvolá. Toto právo sa neuplatňuje, ak osobné údaje, o ktorých výmaz sa žiada, sú spracúvané aj na inom právnom základe, ako je spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo splnenie povinnosti podľa platných právnych predpisov; požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, napríklad počas obdobia, ktoré spoločnosti umožní analyzovať, či má zákazník právo požadovať a či je prakticky možné jeho osobné údaje vymazať; namietať spracúvanie osobných údajov klienta v rámci oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, ak je spracúvanie osobných údajov založené na oprávnenom záujme, aj v prípade, že sú osobné údaje spracúvané na účel priameho marketingu; ktorý zahŕňa profilovanie v rozsahu relevantnom pre tieto účely; napadnúť rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ak takéto rozhodnutie má právne následky alebo sa významne dotýka zákazníka. Toto právo neplatí, ak je takéto rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy s objednávateľom, umožňuje ho platná legislatíva alebo je založené na výslovnom súhlase objednávateľa; odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zákazník uplatňuje svoje práva odoslaním konkrétnej žiadosti prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Informácie súvisiace s výkonom práv zákazníka sú poskytované bezplatne. Po obdržaní žiadosti klienta súvisiacej s realizáciou jeho práv spoločnosť informuje klienta o prijatých opatreniach, prípadne o dôvodoch, prečo opatrenia neprijala, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia takejto žiadosti.

V prípade potreby je možné lehotu na predloženie požadovaných informácií predĺžiť o ďalšie dva mesiace v závislosti od zložitosti a počtu žiadostí. Ak zákazník podá svoju žiadosť elektronicky, informácie budú podané aj elektronicky.

Spoločnosť môže odmietnuť konať po prijatí žiadosti súvisiacej s uplatňovaním práv klienta alebo požadovať primeraný poplatok, ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, ako aj v iných prípadoch ustanovených v regulačných dokumentoch.

Ak sa zákazník domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore s jeho právami a oprávnenými záujmami, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou, má zákazník právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov Štátnej inšpekcii ochrany osobných údajov.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov je možné v prípade potreby aktualizovať – predchádzajúce verzie zásad ochrany osobných údajov sú uložené v archíve, kde k nim máte prístup a v prípade zmeny zásad ochrany osobných údajov budú informácie zverejnené na itafilm@itafilm.sk

Kontakty

V prípade otázok, žiadostí alebo pripomienok týkajúcich sa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti alebo spracovania údajov nás kontaktujte e-mailom na adresu itafilm@itafilm.sk alebo poštou na vyššie uvedenú adresu spoločnosti.

Ďalšie informácie

Webová stránka a produkty spoločnosti môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Webové stránky tretích strán podliehajú ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov. Keď navštívite tieto webové stránky, uplatňujú sa ich príslušné zásady.